Związki Podhalan w Gminie Czarny Dunajec

ZP Ciche

Oddział Związku Podhalan w Cichem

Prowadzi zajęcia tańca i śpiewu góralskiego z dziećmi w zespole "Krzesany" (próby odbywają się cotygodniowo), wyzwala aktywność artystyczną dzieci i młodzieży, kształtuje szacunek do tradycji, kultury i dorobku przeszłych pokoleń, umożliwia uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach kulturowych oraz poznawanie tradycji regionu i jego kultury, organizuje wycieczki, imprezy, zabawy dla zespołu i członków ZP o/ Ciche. Ogółem na próby uczęszcza ok. 60 dzieci w wieku 6-11 lat oraz 45 dzieci i młodzieży w wieku 11-20 lat. Zespół dziecięcy "Krzesany" reprezentował oddział w różnych uroczystościach regionalnych, państwowych, związkowych m.in. na karnawale w Bukowinie i koncertował w Zakopanem. Instruktorzy tańca i śpiewu nie biorą żadnego wynagrodzenia.


Adres kontaktowy:

Prezes Andrzej Jakubiec
Ciche 481a
34-407 Ciche

ZP Miętustwo

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ  MIĘTUSTWO


W marcu 1999 roku na zebraniu w salce domu parafialnego powołano zarząd Związku Podhalan Oddział Miętustwo, który rozpoczął działalność przy parafii Miętustwo. Prezesem został Władysław Leja a zastępcą Jan Śmietana, sekretarzem Maria Miętus, skarbnikiem Stanisława Miętus. Oddział miał też swojego kapelana w osobie Ks. Prałata Józefa Ślazyka. Od razu zorganizowano też przy oddziale zespół „Mali Miętusianie” prowadzony najpierw przez Elżbietę Wyrostek a od …. roku przez Stanisławę Miętus z instruktorami - Katarzyną i Jakubem Miętus. Od …….roku Katarzyna Miętus (później Sęk) zaczęła prowadzić przy oddziale szkółkę podhalańskiej gry na skrzypcach. Po trzyletniej kadencji w nowych wyborach na prezesa wybrano Marię Ramską, która kierowała oddziałem do marca 2011 roku (zastępcą była Maria Krupa). W latach 2011 – 2014 funkcję prezesa sprawowała Anna Trebunia-Wyrostek, zastępcą była Ewa Kaczmarczyk i Maria Krupa. W roku 2012 oddział zorganizował uroczystość poświęcenia sztandaru, w której brało udział ok.300 zaproszonych gości. Od roku 2013 przejął organizację parafialnych dożynek odbywających się po Mszy Św. w ogrodzie plebańskim.
W 2014 roku na prezesa wybrano Ewę Kaczmarczyk a na zastępców prezesa Krystynę Domogałę-Mitoraj i Annę Danutę Madetko. Funkcję kapelana sprawowali kolejni proboszczowie parafii – ks.Michał Kliś a od 2013 roku ks. Janusz Rzepa.


Wiersz p.Cecylii Jarząbek, podhalańskiej poetki z Czerwiennego o naszym Oddziale napisany z okazji poświęcenia sztandaru w 2012 roku:


Mój Boze kochany, jak to przeleciało
Jakby to od wcora do dziś rania trwało.
A to już 25 roków, jak ten związek działo
Dlo syćkik góroli, Boga i Kościoła.
     Nopiyrwej w Cyrwiynnem Oddział utworzyli
Ale po 12 rokak z Miętustwem siy połączyli.
Bo syćkim po głowie tako myśl chodziła
Jak nos będzie więcej – działać więkso sieła.
Piyrse Władek Leja w związku prezesowoł
Jak móg, to no lepiej swą władze sprawowoł.
Razem ze Zarządem tak Se doradzili,
ze trza sie połączyć, coby nos widzieli.
            Tak wartko w tym Związku casy nom leciały
            I władze Oddziału tyz siy pozmieniały.
            Drugim prezesem Marysia Ramsko nom ostała
            Dwie kadencje prezesowała i kronike o zespole pisała.
Dziś Hania Tutkowa-Wyrostek Oddziałem kieruje
a Ewa Kaczmarczyk i Marysia Krupa jom zastępuje.
Syćko co sie dzieje jest protokołowane
Przez Marysie Miętus w kronice pisane.
            Sprawy finansowe trzyma w swoik rękak
            nasa Stasia Miętus – społecznica wielko.
            Zarząd wroz z cłonkami fce sprostać zadaniu
            My ik podziwiomy we wspólnym działaniu.
Nie sposób ominąć czcigodnyk kapłanów
Opiekunow Związku – drogik kapelanów.
Chylmy dzisiok coła przed księdzem Ślazykiem
On był dlo nos piyrsym w pracy przewodnikiem.
            A kie go choroba przewlekło tak zmogła
            O Jego uzdrowienie pytomy Boga w modłak.
            Zarząd na zebraniu podjon więc uchwałe
            Honorowym Kapelanem lo Związku ostaje.
Obecnym kapelanem jest dziekan Michał Kliś
„Bóg zapłoć” od serca składomy mu dziś.

Coby młodzież, dzieci do działanio włącyć
Ucyli ik granio, spływu i pieknie zatońcyć.
Młodzi pokochali tońce, piękne granie
Śnik to powstoł zespół „Mali Miętusianie”.
 „Mali Miętusianie” owocnie działajom
Swój przepiykny program w rózne święta dajom.
I to dlo nos syćkik jest wielkom radością
Kiedy co rok urocystość choinkowom w Krakowie znacom swą obecnością.
Tak Związek Podhalan w Miętustwie z siedzibom
Dlo całyj parafii jest dziś wielkom chlubom.
Na dzień śrybnego jubileusu podjeni my to zadanie
Ze śtandar nasego oddziału poswięcony dziś ostanie.


Adres kontaktowy:

Prezes Ewa Kaczmarczyk
Czerwienne 100 A
34-407 Ciche

tel. 18 2658695

email: Kuba111b@interia.eu

ZP Odrowąż

Oddział Związku Podhalan w Odrowążu

Prowadzi zajęcia nauki tańca i śpiewu góralskiego i muzyki  z dziećmi i młodzieżą 1 raz w tygodniu. Zespół góralski ?Mali Odrowązianie? brał udział we wszystkich gminnych przeglądach zespołów artystycznych organizowanych na terenie  oraz poza granicami gminy Czarny Dunajec. Została wykończona ?Biała Izba? ? siedziba Oddziału ZP. Do zespołu należy 65 dzieci.


Adres kontaktowy:

Prezes Maria Pawlikowska
34-408 Odrowąż

tel. 18 27 586 66

email: danutazachemska@vp.pl

ZP Załuczne

Oddział Związku Podhalan w Załucznem

Prowadzi naukę tańca i śpiewu góralskiego, przygotowuje dzieci i młodzież do występowania w różnych imprezach na terenie naszej gminy i poza nią. Zespół góralski ?Odrowążanie? z Odrowąża i Załucznego zdobył wiele wyróżnień i nagród w 2006r. m.in. Na  XIX Przeziyracce I miejsca w tańcu solowym i tańcu zbójnickim, na VII Konkursie Młodyk Toniecnikow I miejsce w tańcu zbójnickim. 

Członkowie Założyciele Oddziału Związku Podhalan w Załucznem 20 lutego 2006r. podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Oddziału Związku Podhalan w Załucznem. Zgodnie z uchwałą członków założycieli powołanie na terenie wsi Załuczne Oddziału Zwiazku Podhalan ma na celu zapewnienie kultywowania tradycji regionu Podhala i pamięci korzeni swoich przodków. Siedzibą Oddziału jest budynek Gimnazjum w Załucznem, 34-408 Odrowąż,Załuczne 84a. Terenem działalności Oddziału Związku Podhalan jest wieś Załuczne.

Adres kontaktowy:

Prezes Zdzisława Kocańda
Załuczne 38
34-408 Odrowąż

email: kocandaz@interia.eu

ZP Ratułów

Oddział Związku Podhalan w Ratułowie

 

Prowadzi zajęcia nauki tańca i śpiewu góralskiego oraz nauki gry na skrzypcach (2 godz. tygodniowo) jak również zespół góralski ?Tatry? który brał udział we wszystkich imprezach organizowanych na terenie gminy.

Adres kontaktowy:

Prezes Andrzej Wieczorek
Ratułów
34-407 Ciche

ZP Wróblówka

Oddział Związku Podhalan we Wróblówce

prowadzi zajęcia z dziećmi nauki tańca i śpiewu góralskiego i naukę gry na instrumentach ludowych 2 razy w tygodniu. ZP organizował imprezy kulturalne w swojej miejscowości np. festyn dla mieszkańców, na którym występował zespół "Małe Wróblowianie". Zespół regionalny uczestniczył w kilku przeglądach na terenie gminy.


Adres kontaktowy:

Prezes Kois Gabriela
Wróblówka
34-470 Czarny Dunajec

tel.: 509170061

email: gabikojs@wp.pl

ZP Podszkle

Oddział Górali Orawskich Związku Podhalan w Podszklu

Prowadzi naukę gry na instrumentach smyczkowych oraz naukę tańca. Oddział uczestniczył w  imprezach gminnych i poza gminą. Zespół regionalny i kapela  reprezentowali Związek na forum imprez podhalańskich.   


Adres kontaktowy:

Lucyna Hosaniak
Prezes Oddziału Górali Orawskich ZP w Podszklu
Podszkle 47
34-472 Piekielnik

email: sp.podszkle@wp.pl

ZP Pieniążkowice

Oddział Związku Podhalan w Pieniążkowicach

Został założony w 2005 r. Organizuje spotkania członków ZP, pielęgnuje tradycje przez bezpośrednie działania z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi członkami oddziału, prowadzenie zespołu góralskiego, pomoc w organizacji imprez kulturalnych.


Adres kontaktowy:

Prezes Władysława Maśnica
Pieniążkowice
34-408 Odrowąż

tel. 696 228 401

email: wmasnica@o2.pl

ZP Stare Bystre

Oddział Związku Podhalan w Starem Bystrem

Prowadzi zajęcia nauki , tańca i śpiewu góralskiego oraz gry na instrumentach z dziećmi ze szkoły podstawowej i gimnazjum (2 x w tygodniu) , przygotowywanie spektaklu 1 x w tygodniu przez co krzewi umiłowanie do własnej kultury i tradycji. Oddział ZP Stare Bystre a także zespoły: "Turnie" i starsza grupa "Wataha" brały udział w wielu uroczystościach i występach promujących wieś, gminę, powiat oraz kulturę podhalańską.


Adres kontaktowy:

Prezes Teresa Zarycka
Stare Bystre 390a
34-407 Ciche

tel.: 18 28 587 29

email: pgspsk@wp.pl

ZP Czarny Dunajec

Związek Podhalan Oddział Górali Podhalańskich w Czarnym Dunajcu

prowadzi naukę tańca i gry na instrumentach  ludowych z dziećmi ze szkoły podstawowej. Na instrumentach uczy się grać 10 dzieci. Oddział ZP reprezentował gminę na imprezach powiatowych i ogólnokrajowych m.in.  na Majówce w Szklarach .


Adres kontaktowy: 

Prezes Jan Harbut
ul. Kantora 100
34-470 Czarny Dunajec

tel: 

email: 

ZP Czerwienne Górne

Oddział Związku Podhalan w Czerwiennem Górnym

Głównym celem działalności Związku Podhalan, O/Czerwienne jest krzewienie kultury regionalnej, kultywowanie i podtrzymywanie tradycji, odtwarzanie starych obrzędów, odtwarzanie ważnych wydarzeń z życia wsi i parafii, promocja własnego regionu, udział uczniów w konkursach i przeglądac.
Miejsce prób Budynek Katolickiej Szkoły Podstawowej z  Oddziałami Integracyjnymi  w Czerwiennem.


Adres kontaktowy:

Prezes Ewa Kaczmarczyk
Czerwienne 100
34-407 Ciche

email: eewwaa999@wp.pl

ZP Czerwienne Dolne

Oddział Związku Podhalan w Dziale

Głównym celem działalności jest podtrzymywanie kultury i tradycji regionu poprzez naukę tańca i śpiewu u najmłodszych, a także uczestnictwo w imprezach kulturalnych.
Zajęcia z dziećmi odbywać się będą raz w tygodniu, co przyczyni się do rozbudzania świadomości  kulturowej u dzieci, które Dzieci wykazują duże zainteresowanie nauką tańca i śpiewu góralskiego.
W trakcie takich spotkań najmłodsi podnoszą swoje umiejętności, a tym samym daje im to satysfakcję, uczą się współpracy oraz świadomości przynależności kulturowej.
Liczba członków w zespole 40 osób. Miejsce prób: Remiza OSP w Dziale


Adres kontaktowy:

Prezes Joanna Habas
Dział
34-480 Odrowąż Podhalański

Tel.: 886975863

email: zwiazekpodhalandzial@wp.pl

ZP Dział

Związek Podhalan Oddział Czerwienne Dolne

Adres kontaktowy:

Prezes Jan Zwijacz
Czerwienne 18
34-407 Ciche

ZP Podczerwone - Koniówka

Oddział Związku Podhalan w Podczerwonem - Koniówka

10 stycznia 1999 roku na zebraniu w szkole podstawowej w Podczerwonem wobec obecnego I Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce Józefa Bobka z Odrowąża zawiązało się Koło Związku Podhalan Podczerwone - Koniówka.

Adres kontaktowy:

Prezes Łukasz Leja
Podczerwone
34-470 Czarny Dunajec

tel. 18 27 57 91
kom . 504-201-502

ZP Piekielnik

Oddział Związku Podhalan w Piekielniku

W dniu 30 listopada 2008 w Piekielniku  odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Związku Podhalan.
 

Adres kontaktowy:

Waldemar Kotlarczyk
Piekielnik 202
34-472 Piekielnik

email: zwp.oddzial.piekielnik@wp.pl

ZP Chochołów

Oddział Związku Podhalan w Chochołowie

Ukierunkował swoją działalność na pracę z dziećmi i młodzieżą  przez naukę śpiewu i tańca góralskiego oraz gry na instrumentach ludowych 1 raz w tygodniu. Zespół ?Siumni? i nowo utworzony zespół młodzieżowy ?Wataha? liczy ok. 60 osób. Oddział w Chochołowie promował wieś i gminę Czarny Dunajec poprzez uczestnictwo przedstawicieli i pocztu sztandarowego na imprezach związkowych, okolicznościowych, patriotycznych. Zespół ?Siumni? brał udział w  przeglądach i konkursach gminnych i poza gminą np. w Przednówku w Polanach? w Kościelisku ?Sabałowe Bajania? w Bukowinie Tatrzańskiej,  występował m.in. w Piwnicznej, Sidzinie, Lipnicy Wielkiej, Krakowie, na Słowacji. Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach jak również ilość wyjazdów zespołu spowodowały konieczność przeznaczenia większych środków dla instruktorów i na wyjazdy ? dlatego zrezygnowano z remontu Sali ? miejsca prób.


Adres kontaktowy:

Prezes Stanisława Błachowicz
Chochołów  189
34-513 Chochołów